കഥകളിയിലെ വേഷങ്ങള്‍(ഭാഗം1)

കഥകളിയില്‍ സാധാരണയായി പച്ച,കത്തി,കരി,താടി,പഴുപ്പ്,മിനുക്ക്,ഭീരു എന്നി വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള വേഷങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. കഥാപാത്രത്തിന്റെ ആന്തരീക സ്വഭാവവിശേഷങ്ങള്‍ക്കനുശ്രിതമായിട്ടാണ് അവരുടെവേഷങ്ങള്‍
നിര്‍ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സ്വാത്തിക സ്വഭാവക്കാരായവര്‍ക്ക് പച്ചവേഷം(ഉദാ;നളന്‍,ധര്‍മ്മപുത്രര്‍,അര്‍ജ്ജുനന്‍,കൃഷ്ണന്‍). രാജസ സ്വഭാവക്കാര്‍ക്കാണ് കത്തി വേഷം(ഉദാ:രാവണന്‍,ദുര്യോധനന്‍). താമസ സ്വഭാവക്കാര്‍ക്കാണ് ചുവന്നതാടിവേഷം(ഉദാ:ദു:ശാസനന്‍,ബാലി). എന്നാല്‍വെള്ളതാടിവേഷം ഹനുമാനും നന്ദികേശ്വരനും ഉള്ളതാണ്. കാട്ടാളന്‍,കലി,രാക്ഷസന്‍ ഇവര്‍ക്കു്കരിവേഷം. രാക്ഷസിമാര്‍ പെണ്‍ കരി. സൂര്യദേവന്‍,ശിവന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് പഴുപ്പ്. ബ്രാഹ്മണര്‍,സ്ത്രീവേഷങ്ങള്‍, മഹര്‍ഷിമാര്‍ ഇവക്ക് മിനുക്കുവേഷം. ചില കഥകളില്‍ നായകന്റെ സഹായിയായി ഭീരുവും വിഢിയുമായ കഥാപത്രം ഉണ്ട്, ഈവേഷമാണ് ഭീരു.

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

namaskaram.blogspot.com പറഞ്ഞു...

ഹംസത്തിന്റെ വേഷം ഏതാണ് ?

namaskaram.blogspot.com പറഞ്ഞു...

ഹംസത്തിന്റെ വേഷം ഏതാണ് ?