'ദശമ'ത്തിലേയ്ക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം

സഹൃദയരേ, കഥകളിപ്രിയരേ,
'കളിഭ്രാന്ത്' എന്ന ഈ പ്രഥമകഥകളിബ്ലൊഗിന്റെ 
പത്താംവാർഷികം 11/02/1978ന് രാവിലെ 10മുതൽ പാലക്കാട് ചെമ്പൈസംഗീതകോളേജിൽ വെച്ച് സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. വിശദമായവിവരങ്ങൾ ഇതാ........
എല്ലാ വരിക്കാരെയും വായനക്കാരെയും കഥകളികമ്പക്കാരെയും ദശമത്തിലേയ്ക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവരും വന്ന് പങ്കെടുത്ത് ആശിർവദിക്കുകയും, കഥകളിവിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്താലും.