കഥകളി വേഷങ്ങള്‍ (ഭാഗം3)പച്ചവേഷങ്ങള്‍.

പച്ചവിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്ന ശ്രീ ക്യഷ്ണവേഷം.


കത്തിവേഷം

വെള്ളത്താടിവേഷം.

ചുവന്നതാടി വേഷം.

പെണ്‍ കരി വേഷം

മിനുക്കുവിഭാഗത്തില്‍ വരുന്ന സ്ത്രീവേഷം.‍
പഴുപ്പ് വേഷം.
ഹംസവേഷം.
നരസിംഹവേഷം.ബാഹുകവേഷം.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: